Privacyverklaring

privacy

Dumon-Kerkove bv

Stationsplein 24
8730 Beernem

RPR Gent - Afdeling Brugge 0465.484.984

Geldig vanaf 25/02/2021

Uw tevredenheid staat voor ons centraal. Altijd. Daarom staan het respect voor uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens bij DVV voorop.

Om u producten, innovatieve digitale tools, services en informatie aan te kunnen bieden die echt iets voor u betekenen, verwerken we uw gegevens. Waarbij  het respect voor uw privacy boven alles staat. Dat is ons engagement.

Daarom stelden we dit Privacycharter op. We willen u duidelijk informeren over hoe we uw privacy beschermen en hoe we rekening houden met uw voorkeuren. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden. Er we voeren consequent controles uit op het naleven van dit charter.

Dit charter is van toepassing op alle natuurlijke personen, zowel voor privé- als voor professionele klantrelaties met DVV.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Belins NV, gekend onder de merk- en handelsnaam DVV, met maatschappelijke zetel Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel (hierna “DVV”).

Met dit charter informeren we u over de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor DVV verantwoordelijk is.

U kan contact opnemen met onze Data Protection Officer (‘DPO’, of verantwoordelijke voor gegevensbescherming) door hem aan te schrijven op het volgende adres: DVV, ter attentie van de DPO – Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel of door een e-mail te sturen naar dvv.privacy@belins.be

De regelgeving rond de verwerking van persoonsgegevens heeft alleen betrekking op natuurlijke personen en op personen die een rechtspersoon vertegenwoordigen zoals een bedrijf, een gemeente of een vereniging. De regelgeving is niet van toepassing op de rechtspersoon zelf.

2. Wat houdt de verwerking van persoonsgegevens in?

Persoonsgegevens omvatten alle informatie over u als geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit kan gaan om contactgegevens, een identificatienummer, financiële gegevens, verzekeringsgegevens, geografische gegevens, online identificatiegegevens of elk ander gegeven in verband met u.

De verwerking van persoonsgegevens omvat elke mogelijke bewerking van deze gegevens, zoals het verzamelen, registreren, gebruiken of bewaren ervan.

DVV verwerkt persoonsgegevens van onder andere (kandidaat-) verzekeringnemers, prospecten, verzekerden, begunstigden, derden (bijvoorbeeld slachtoffers en getuigen) en (kandidaat-)kredietnemers voor diverse doeleinden (zie punt 5 van dit Privacycharter), op basis van diverse rechtsgronden (zie punt 6) en ziet erop toe dat enkel de noodzakelijke gegevens worden verwerkt.

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Persoonsgegevens in het kader van uw privé- en/of uw professionele klantrelatie met DVV

 • Het kan gaan om:
 • identificatiegegevens zoals uw naam en voornaam, geboorteplaats en -datum, rijksregisternummer, voertuignummerplaat, rijbewijsnummer…
 • financiële identificatiegegevens zoals uw bankrekeningnummer
 • contactgegevens zoals uw adres, e-mailadres en telefoon- en/of gsm-nummer
 • gegevens gelinkt aan uw verzekeringscontracten, schadedossiers, klachtdossiers en kredieten
 • gegevens die verband houden met onze tevredenheidsenquêtes
 • gegevens verkregen via uw DVV-verzekeringsagent en onze centrale diensten
 • gezondheidsgegevens, nodig voor het sluiten en uitvoeren van bepaalde verzekeringscontracten (zoals levens- en hospitalisatieverzekeringen) en bij schadegevallen met lichamelijk letsel. Deze gegevens kunnen enkel worden verwerkt door de raadgevend geneesheer, uw DVV-verzekeringsagent en de medewerkers van DVV voor zover zij belast zijn met één of meer taken die hiermee verband houden, en door eventuele derden waarvan de tussenkomst noodzakelijk is bij de uitvoering van deze taken
 • gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten, bv. dronkenschap bij een verkeersongeval
 • geregistreerde gegevens via de dienst klachtenbeheer. Die worden bijvoorbeeld geregistreerd om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren of om bewijsredenen
 • gegevens verkregen via derden zoals bijvoorbeeld gegevens uit het Rijksregister, het Belgisch Staatsblad, de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) bij de Nationale Bank van België, of gegevens van externe bedrijven die we gebruiken voor het vervolledigen en verbeteren van onze gegevens
 • gegevens in verband met uw surfgedrag op de DVV-website en de DVV-apps zoals het raadplegen van gegevens, simulaties, aankopen, aanvragen, het invullen van wedstrijdformulieren
 • gegevens verkregen via cookies, die bijvoorbeeld informatie kunnen geven over uw voorkeuren, of die statistische informatie bijhouden. Meer informatie vindt u op https://www.dvv.be/content/dvv-site/nl/wettelijke-informatie/cookiebeleid.html
 • alle overige informatie of gegevens nodig voor de evaluatie van de voortzetting van de klantrelatie

Specifiek voor prospecten

 • persoonsgegevens die u meedeelt aan DVV voor u een contractuele klantrelatie aangaat met DVV. Het gaat om uw identificatiegegevens, uw contactgegevens en gegevens die verband houden met een simulatie of een (voorstel voor een) contract

4. Wanneer verzamelen we uw persoonsgegevens?

We verzamelen uw gegevens wanneer u in contact komt met DVV, bijvoorbeeld wanneer u:

 • klant wordt of wij u als prospect toevoegen in onze bestanden
 • contact met ons opneemt of wij contact met u opnemen
 • een DVV-agentschap bezoekt
 • gebruikmaakt van één van onze producten of diensten
 • zich aanmeldt op en gebruikmaakt van de DVV-website of de DVV-apps
 • deelneemt aan een DVV-wedstrijd, -event of -enquête

5. Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, zoals:

5.1 Het leveren van contractueel afgesproken diensten of het voorbereiden van contracten op uw vraag

 • het beheer van uw klantendossier (contracten en diensten)
 • het sluiten, beheren en uitvoeren van verzekeringscontracten en kredieten

5.2 DVV, onze klanten en het publiek beschermen

 • de administratie en het risicobeheer
 • het voorkomen van witwaspraktijken, van fraude en van financiering van terrorisme
 • het naleven van diverse wettelijke verplichtingen en bepalingen
 • het beantwoorden van gegronde vragen van de gerechtelijke of toezichthoudende overheid om toegang te krijgen tot de gegevens

5.3 Producten en diensten van DVV onderhouden en verbeteren, of nieuwe producten en diensten ontwikkelen

 • de voortdurende verbetering van onze diensten, kanalen en processen
 • het uitvoeren van voorafgaande testen (‘proof of concept’) wanneer DVV nieuwe samenwerkingen onderzoekt, bijvoorbeeld met (ICT-)leveranciers of andere partners
 • de tevredenheidsenquêtes rond onze producten en diensten

5.4 Het personaliseren van uw gebruikservaring en onze communicatie conform uw persoonlijke voorkeuren

 • het vooraf invullen van reeds gekende gegevens bij aanvragen voor bijkomende producten of diensten of voor het uitvoeren van simulaties
 • direct marketing: om u gepersonaliseerde verzekerings- en aanverwante producten en diensten aan te bieden en om te vermijden dat we u producten of diensten voorstellen die niet relevant voor u zijn

  DVV verwerkt voor direct marketing doeleinden geen gevoelige gegevens zoals gezondheidsgegevens of gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten.

  Via direct marketing kunnen we:
  • uw klantgegevens (automatisch) verwerken om algemene of specifieke klantenprofielen te bepalen
  • uw behoeften beter inschatten en ons aanbod daarop afstemmen
  • u bij de belangrijke momenten in uw leven aangepaste producten aanbieden, en u bijvoorbeeld  de beste verzekering voorstellen bij de aankoop van een huis
  • u op de hoogte houden over uw beleggingsverzekeringen, op basis van de samenstelling van uw portefeuille
  • u adviseren rond fiscale optimalisatie, bijvoorbeeld door u  een pensioenspaarproduct aan te bieden

5.5 Profiling en geaggregeerde reporting

 • het uitwerken van studies
 • analyses en metingen om inzicht te krijgen in het profiel en gedrag van onze klanten
 • het afleiden van geaggregeerde statistieken over onze klantenbasis
 • rapporten die het surfgedrag van onze klantenbasis in kaart brengen

5.6 Om u te contacteren

 • via een medewerker in een DVV-agentschap
 • via telefoon
 • via uw e-mailadres
 • via de digitale kanalen van DVV

6. Op welke rechtsgrond steunt de verwerking van uw persoonsgegevens?

DVV verwerkt uw persoonsgegevens enkel in één van de volgende gevallen:

 • wanneer DVV u hiervoor toestemming vroeg en u (of uw wettelijke vertegenwoordiger) ons die gaf. Deze toestemming kan u steeds intrekken. Deze intrekking geldt uitsluitend voor de periode na de intrekking en tast dus niet de rechtmatigheid aan van de verwerking die plaatsvond tot het ogenblik van de intrekking
 • wanneer u toestemming gaf aan een derde (bv. Bpost, andere verzekeraars) om uw persoonsgegevens door te geven aan DVV
 • wanneer DVV een contract of precontractuele maatregel uitvoert
 • wanneer DVV dit wettelijk of reglementair verplicht is
 • op basis van een gerechtvaardigd belang, waarbij DVV een zeer grondige afweging maakt tussen het belang van DVV en uw belang, waaronder de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer

  Gerechtvaardigde belangen zijn bijvoorbeeld:
  • de preventie van fraude en misbruiken
  • het beheer van geschillen
  • de evaluatie van de totale klantrelatie
  • het aanbieden van producten of diensten die zo nauw mogelijk aansluiten bij uw behoeften en verlangens
  • het verbeteren van processen en applicaties
  • de herverzekering van de verzekeringsrisico’s
  • direct marketing
  • het uitwerken van studies
  • het houden van tevredenheidsenquêtes

7. Aan wie kunnen we uw persoonsgegevens doorgeven?

DVV verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden. Hieronder vindt u een overzicht van wanneer gegevens kunnen worden uitgewisseld.

7.1 De Belfius-groep

DVV is een merk- en handelsnaam van Belins NV, welke deel uitmaakt van de Belfius-groep. De Belfius-groep omvat hoofdzakelijk Belfius Bank, Belfius Insurance (inclusief het zelfstandige netwerk van DVV agenten), Crefius, Elantis, Belfius Lease, Belfius Lease Services, Belfius Auto Lease, Belfius Commercial Finance, Belfius Insurance Services Finance, Corona, VDL-Interass, Qualitass, The Studio, Jaimy, Jane... De samenstelling van de Belfius-groep kan uiteraard voortdurend evolueren.

Voor sommige van de doeleinden vermeld onder punt 5 kunnen gegevens worden uitgewisseld binnen de Belfius-groep. De ondernemingen en medewerkers binnen de Belfius-groep hebben enkel toegang tot uw gegevens als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taak (bijvoorbeeld om de verzekeringstarieven te bepalen).

7.2 Specifieke dienstverleners

Soms is het nodig dat we om operationele redenen een beroep doen op zorgvuldig geselecteerde organisaties buiten onze groep.

Ook voor specifieke dienstverlening kan worden samengewerkt met externe partijen, zoals bijvoorbeeld reclame-, evenementen- en studiebureaus, ICT-dienstverleners, online en sociale netwerkproviders, veiligheidspersoneel, advocaten, gerechtsdeurwaarders…

Ook voor de uitvoering van een aantal verplichtingen tegenover haar verzekeringnemers en/of verzekerden doet DVV een beroep op gespecialiseerde dienstverleners zoals: het e-Healthplatform van de overheid (ehealth.fgov.be), schaderegelingsbureaus, Datassur ESV (datassur.be),  Assurcard NV (assurcard.be), herverzekeringsondernemingen en -makelaars, experten, herstellers, privédetectives, de overheid...

Ook hier kunnen de personen die in dergelijke gevallen gemachtigd zijn om uw gegevens te gebruiken, dat enkel binnen de strikte limieten van hun specifieke contractuele of wettelijke opdracht.

Indien we in dat verband een beroep doen op een firma buiten de Europese Economische Zone, doen we dat enkel als we garanties bekomen rond eenzelfde adequaat beschermingsniveau met betrekking tot uw persoonsgegevens als binnen Europa.

7.3 Overheidsinstanties

In sommige gevallen is DVV wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens mee te delen aan instellingen zoals bijvoorbeeld de Nationale Bank van België:

 • voor de evaluatie van het kredietrisico, de gegevens i.v.m. contracten rond het hypothecair krediet aan de Centrale voor Kredieten aan Particulieren
 • voor de mededeling van informatie aan het Centraal Aanspreekpunt (CAP)

Het CAP is een gegevensbestand dat wordt beheerd door de Nationale Bank van België (Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel).

DVV is wettelijk verplicht bepaalde gegevens aan het CAP mee te delen wanneer u met DVV een contractuele relatie heeft, zoals bedoeld door artikel 4 van de wet van 8 juli 2018 en meer bepaald de volgende 2 categorieën van contractuele relaties:

 1. verzekeringsovereenkomsten die onder de takken 21, 23, 25 of 26 vallen (dit zijn levensverzekeringen al dan niet verbonden met beleggingsfondsen, tontineverrichtingen en kapitalisatiecontracten). De volgende levensverzekeringen vallen niet onder het toepassingsgebied: de zuivere overlijdensverzekeringen (zoals bijv. de schuldsaldoverzekering) en de levensverzekeringen behorend tot de pensioenpijlers (meer bepaald de aanvullende pensioenen en individuele verzekeringen van het type ‘pensioensparen’)
 2. kredietovereenkomsten

Zo wordt uw rijksregisternummer of, als dit niet gekend is, uw identificatienummer van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid meegedeeld. Bij gebrek aan dergelijke identificatienummers registreert het CAP uw naam en eerste officiële voornaam, geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland.

De gegevens die worden geregistreerd in het CAP worden er in opgeslagen en bewaard gedurende 10 jaar vanaf het einde van een voornoemde contractuele relatie van een specifieke categorie aan het CAP meegedeeld. De identificatiegegevens worden bewaard in het CAP tot het einde van het laatste jaar van een ononderbroken periode van 10 jaar waarin geen enkel gegeven werd geregistreerd in verband met de betrokken persoon.

De gegevens die worden geregistreerd in het CAP mogen onder andere gebruikt worden in het kader van een fiscaal onderzoek en in het kader van het opsporen van strafbare inbreuken, waaronder het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme en de zware criminaliteit, mits de voorwaarden die de wet oplegt worden nageleefd.

De Nationale Bank van België bewaart de lijst van de informatie-aanvragen bij het CAP 2 kalenderjaren.

U hebt het recht om uw gegevens in te zien bij de Nationale Bank van België en om zowel DVV als de Nationale Bank van België te contacteren voor de verbetering of verwijdering van onjuiste gegevens die het CAP op uw naam zou geregistreerd hebben.

7.4 Uitwisseling van informatie in het kader van de opsporing en bestrijding van verzekeringsfraude en risico-analyse

Algemeen – Elke fraude of poging tot fraude wordt gesanctioneerd volgens de toepasselijke wetgeving en/of de algemene of bijzondere voorwaarden en kan aanleiding geven tot strafrechtelijke vervolging. Om verzekeringsfraude op te sporen en te bestrijden en risico’s te analyseren, wisselen verzekeraars bepaalde persoonsgegevens uit. Hieronder treft u meer informatie aan omtrent twee databanken die daartoe werden opgericht binnen de verzekeringssector. Occasioneel zullen verzekeraars daarenboven rechtstreeks informatie, waaronder persoonsgegevens, uitwisselen in het kader van de opsporing en bestrijding van verzekeringsfraude.

RSR-bestand – Het RSR-bestand wordt beheerd door Datassur (1000 Brussel, de Meeûssquare 29, KBO-nummer 0456.501.103), de verwerkingsverantwoordelijke. De persoonsgegevens van de (kandidaat) verzekerde kunnen, in het gerechtvaardigd belang van de verzekeraars die lid zijn van Datassur, worden meegedeeld aan Datassur voor opname in het RSR-bestand. Het doel van het RSR-bestand is een goede risicoanalyse en de bestrijding van verzekeringsfraude. De opname van persoonsgegevens in het RSR-bestand is enkel mogelijk in de gevallen die via https://www.datassur.be/nl/diensten/rsrkunnen worden geraadpleegd. Een verzekeraar mag geen beslissing nemen die uitsluitend is gebaseerd op informatie uit het RSR-bestand.

SchadedatabankDe Schadedatabank wordt beheerd door Alfa Belgium (1000 Brussel, de Meeûssquare 29, KBO-nummer 0833.843.870), de verwerkingsverantwoordelijke. Na de melding van een schadegeval in de tak motorrijtuigen zullen een beperkt aantal persoonsgegevens van de verzekerde, bestuurder en tegenpartij die bij het schadegeval betrokken zijn in het gerechtvaardigd belang van de leden van Alfa Belgium worden meegedeeld aan Alfa Belgium voor opname in de Schadedatabank. De leden van Alfa Belgium zijn de verzekeraars, het BGWF en het BBAV. Het doel van de Schadedatabank is de bestrijding van (georganiseerde) verzekeringsfraude. De functionaliteit van de Schadedatabank is beperkt tot het verstrekken van neutrale informatie, zonder enige analyse of onderzoek naar mogelijke fraude. Op basis van het resultatenbestand kunnen de leden van Alfa Belgium mogelijke verbanden vaststellen tussen schadedossiers. De analyse van het resultatenbestand en het verdere onderzoek blijven de exclusieve bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de leden van Alfa Belgium. Een verzekeraar mag geen beslissing nemen die uitsluitend is gebaseerd op informatie uit de Schadedatabank.

Uw rechten en bijkomende informatie – Als betrokkene hebt u een recht op informatie, recht van toegang, recht op correctie, recht op verwijdering, recht op beperking van de verwerking, recht op bezwaar en recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, contact@apd-gba.be, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be). Om uw rechten uit te oefenen aangaande het RSR-bestand kan u steeds contact opnemen met Datassur (1000 Brussel, de Meeûssquare 29, of privacy@datassur.be). Om uw rechten uit te oefenen aangaande de Schadedatabank kan u steeds contact opnemen met Alfa Belgium (1000 Brussel, de Meeûssquare 29, of info@alfa-belgium.be. U dient een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw brief of email. Bijkomende informatie over het beleid van Datassur en Alfa Belgium inzake de verwerking van persoonsgegevens en uw rechten als betrokkene is beschikbaar via https://www.datassur.be/nl/privacy-notice (Datassur) en https://www.alfa-belgium.be/nl/privacy(Alfa Belgium).

7.5 Samenwerking met herverzekeraar en bijstandsverlener Europ Assistance

De persoonsgegevens die door Europ Assistance worden verzameld naar aanleiding van een bijstandsaanvraag worden door Europ Assistance verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, de doeleinden van de verwerking en het uitoefenen van uw rechten vindt u terug in het Privacycharter van Europ Assistance ophttps://www.europ-assistance.be/nl/privacy.

8. Wat zijn uw rechten bij het verwerken van persoonsgegevens?

8.1 Uw rechten ten aanzien van DVV

U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u uitsluitsel krijgt over de al dan niet verwerking van uw persoonsgegevens en inzage krijgt via een globaal overzicht.

U hebt recht op het corrigeren en het verwijderen van uw persoonsgegevens. Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet relevant, of wil u ze laten verwijderen, dan kan u ze laten wijzigen, aanvullen of, indien de wet dit toestaat, laten wissen.

In bepaalde gevallen hebt u ook het recht om een beperking van de verwerking van uw gegevens te vragen voor een bepaalde dienstverlening en het recht op verzet tegen het gebruik van uw gegevens op basis van gerechtvaardigd belang (zie punt 6).

U hebt het recht op overdracht van persoonsgegevens. Bepaalde gegevens die u ons bezorgde mag u onder bepaalde voorwaarden laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of aan uzelf.

U hebt het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing. U kan op elk moment aangeven dat u niet wil dat we uw gegevens  verzamelen, bewaren en verwerken voor directmarketingdoeleinden. U ontvangt dan geen commerciële voorstellen meer.

U hebt het recht om niet enkel te worden onderworpen aan een volledig automatische individuele besluitvorming. Bepaalde gegevensverwerkingen en processen verlopen volledig geautomatiseerd zonder menselijke tussenkomst. Zo kunnen we bijvoorbeeld nog sneller antwoorden op bepaalde krediet- of verzekeringsaanvragen.

Voor de onderschrijving van overlijdensdekkingen en niet-levensverzekeringen vindt desgevallend een profilering plaats die aanleiding kan geven tot een automatische individuele besluitvorming, dit in het kader van een correcte evaluatie en aanvaarding van het risico. Voor de aanvaarding en tarificatie van het risico en de bepaling van de waarborgen worden immers segmentatiecriteria gehanteerd. Deze worden beschreven in de bijzondere voorwaarden van de betrokken producten, alsook op de website: https://www.dvv.be/nl/wettelijke-informatie/segmentatiecriteria.html.

U kan vragen om de tussenkomst van één van onze medewerkers, uw standpunt meedelen en de beslissing betwisten indien u het niet eens zou zijn met het resultaat van zo’n volledig geautomatiseerd proces.

8.2 Uw rechten ten aanzien van derde partijen waarmee DVV samenwerkt

Wanneer op uw initiatief persoonsgegevens worden uitgewisseld met derde partijen, zal u uw rechten ten aanzien van die partijen kunnen uitoefenen overeenkomstig de privacyverklaringen van die partijen, die aan u worden meegedeeld. Wanneer u gegevens wil corrigeren of laten verwijderen, zal DVV redelijke inspanningen doen om die derde partijen daarvan op de hoogte te brengen.

8.3 Uw rechten in functie van de persoon of entiteit die u vertegenwoordigt

De regelgeving rond de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en uw rechten daaromtrent hebben alleen betrekking op natuurlijke personen die ofwel zichzelf vertegenwoordigen, ofwel een andere natuurlijke persoon vertegenwoordigen, ofwel een rechtspersoon vertegenwoordigen zoals een bedrijf, gemeente of vereniging. De regelgeving is niet van toepassing op de rechtspersoon zelf.

Het uitoefenen van uw rechten is steeds gelinkt aan één persoon of entiteit die u op dat moment vertegenwoordigt.

Concreet:

 • het uitoefenen van uw recht op het corrigeren of het verwijderen van uw persoonsgegevens, beperkt zich tot de persoon of entiteit die u op dat moment vertegenwoordigt. Het is uw verantwoordelijkheid om uitdrukkelijk mee te delen aan DVV wie u vertegenwoordigt wanneer u dit recht uitoefent
 • uw voorkeuren betreffende direct marketing kan u apart beheren in functie van de persoon of entiteit die u vertegenwoordigt

8.4 Hoe kan u deze rechten uitoefenen?

Voor de uitoefening van uw rechten kan u contact opnemen met ons:

 • via mail naar gdpr.rights@belins.be (met een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart in bijlage)
 • via brief (met een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart in bijlage) naar DVV – ter attentie van de DPO, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel

8.5 Recht om klacht in te dienen

Hebt u een klacht over de uitoefening van uw rechten, dan is onze dienst Klachtenbeheer er om u te helpen. U kan contact opnemen via mail naar klachten@dvv.be of via brief naar DVV – ter attentie van de Klachtendienst, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel.

Gaat u niet akkoord met het standpunt van DVV? Neem dan contact op met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be). U kan daar ook een klacht indienen.

9. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Dit hangt af van het soort persoonsgegevens, het onderschreven product en de toepasselijke wet- en regelgeving. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de verwerking waarvoor ze werden ingezameld. De gegevens worden steeds bewaard gedurende de volledige looptijd van het onderschreven product en de toepasselijke bewaartermijn.

10. Wat bij eventuele wijzigingen aan dit charter?

We houden u op de hoogte van elke wijziging.

U kan het Privacycharter ook altijd bekijken in uw DVV-agentschap of op www.dvv.be/privacycharter